W związku z prowadzonym przez UKE postępowaniem wyjąsniającym działalność Sieci Radiokomunikacyjnej NAVCOMM zostaje czasowo wstrzymana.

REGULAMIN PRACY RADIOWEJ SIECI NAVCOMM

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Sieć radiowa NAVCOMM zwana dalej "Siecią" jest siecią radiokomunikacji ruchomej lądowej, która obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2.

 1. Podmiotem reprezentatywnym w sprawach ogólnych w zakresie używania urządzeń radiokomunikacyjnych w Sieci oraz stanowiącym w sprawach szczególnych dotyczących organizacji pracy Sieci jest firma NAVCOMM ? Andrzej Kijewski z siedzibą w Sopocie przy ul. Rzemieślniczej 38/30 zwana dalej ?Dostawcą?.

§ 3.

 1. Dostawca działając jako przedsiębiorca telekomunikacyjny i w oparciu o pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostarcza Sieć, zarządza Siecią, organizuje pracę Sieci, nadzoruje prawidłowe wykorzystywanie Sieci, szkoli użytkowników Sieci, a także pełni nadzór nad dyscypliną pracy w Sieci

§ 4.

 1. Pozwolenie na pracę w Sieci zwane dalej ?Pozwoleniem? wydaje Dostawca.
 2. Potwierdzeniem wydania Pozwolenia jest dokument imienny, którego wzory zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

§ 5.

 1. Osoba która otrzymała Pozwolenie staje się użytkownikiem Sieci, zwanym dalej ?Użytkownikiem?

§ 6.

 1. Dostawca może w każdej chwili cofnąć Pozwolenie lub wprowadzić ograniczenia pracy w Sieci bez podania uzasadnienia

§ 7.

 1. Praca w Sieci może być realizowana wyłącznie przy użyciu radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczo-odbiorczych wskazanych przez Dostawcę zwanych dalej ?Urządzeniami?.
 2. Listę Urządzeń wskazanych przez Dostawcę zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

§ 8.

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników.

Rozdział 2
Cel organizacji sieci

§ 9.

 1. Sieć ma na celu zapewnienie sprawnej łączności radiowej pomiędzy Użytkownikami.

Rozdział 3
Rodzaj pracy w Sieci i ograniczenia organizacyjno-techniczne

§ 10.

 1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w oparciu o obowiązujące przepisy w radiokomunikacji, przydziela częstotliwości pracy Sieci zwane dalej ?Kanałami?.
 2. Listę Kanałów wraz z przypisanymi im częstotliwościami, oraz w przypadku kanałów współkorzystanych listę kodów CTCSS zawiera załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu

§ 11.

 1. Przydzielone Kanały będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb realizacji zadań określonych w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 12.

 1. Za sprawność techniczną Urządzeń pracujących w Sieci jest odpowiedzialny Użytkownik.
 2. Naprawa i konserwacja Urządzeń pracujących w Sieci może być dokonywana jedynie przez upoważniony serwis.

§ 13.

 1. Praca w Sieci musi być zgodna z Pozwoleniem, odpowiednimi w tym zakresie aktami prawnymi obowiązującymi na terenie RP oraz niniejszym regulaminem.

§ 14.

 1. Sieć wykorzystuje Kanały zgodnie z przepisami obowiązującymi w radiokomunikacji.

§ 15.

 1. Zmiana określonych parametrów techniczno-eksploatacyjnych, w tym Kanałów, jest niedopuszczalna i może spowodować cofnięcie Pozwolenia na pracę w Sieci.

§ 16.

 1. Dla każdego Użytkownika ustala się indywidualny znak wywoławczy składający się z dwóch członów:
  1. prefiksu (NAVCOMM) - jednakowego dla wszystkich Użytkowników
  2. sufiksu (czterocyfrowego kodu z zakresu 0001-9999) ? indywidualnego dla każdego Użytkownika
 2. Znaki wywoławcze dla poszczególnych Użytkowników Sieci przydziela losowo Dostawca
 3. W Sieci jest możliwe stosowanie wywołania selektywnego, przy czym kod wywołania powinien odpowiadać czterocyfrowemu numerowi wywoławczemu danego użytkownika.
 4. Dla kanałów współkorzystanych wymagane jest stosowanie kodów CTCSS zgodnych z listą kodów zawartą w zał. nr 3 do niniejszego regulaminu.  

Rozdział 4
Procedura radiotelefoniczna

§ 17.

 1. Rozmowy radiotelefoniczne między Użytkownikami należy prowadzić wyłącznie w języku polskim.

§ 18.

 1. Treść nadawanych korespondencji należy nadawać tekstem otwartym, zrozumiałym dla innych użytkowników Sieci.

§ 19.

 1. Ustala się i wprowadza do obowiązkowego stosowania niżej podaną procedurę nadawczo-odbiorczą i dyscyplinę pracy w Sieci, zobowiązującą Użytkownika do następującego postępowania:
  1. Użytkownik zobowiązany jest do użytkowania Urządzenia zgodnie z warunkami ustalonymi w regulaminie, w sposób nienaruszający obowiązującego w RP porządku prawnego i zasad współżycia społecznego.
  2. Użytkownik odpowiada za odpowiedni sposób wykorzystania Urządzenia również przez innych niż on sam użytkowników.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia Urządzenia przed użyciem go przez osoby niepowołane.
  4. Użytkownik powinien w czasie pracy Urządzenia posiadać przy sobie Pozwolenie i okazywać je na każdorazowe żądanie osób uprawnionych do kontroli.
 2. Przed rozpoczęciem rozmowy należy upewnić się czy Kanał jest wolny.
 3. Na początku każdej rozmowy, oraz na każde żądanie korespondenta należy podać swój znak wywoławczy.
  1. przy wywołaniu Użytkownika należy podać najpierw znak wywoławczy Użytkownika wołanego, a następnie znak wywoławczy Użytkownika wywołującego; np. NAVCOMM 0145 tu NAVCOMM 2547 odbiór
  2. przy zgłaszaniu się na wywołanie należy najpierw podać znak wywoławczy Użytkownika zgłaszającego się, a następnie znak wywoławczy Użytkownika, dla którego ten Użytkownik się zgłasza.
 4. W Sieci niedozwolone jest pracowanie w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, a zwłaszcza:
  1. używanie słów wulgarnych i obraźliwych,
  2. nadawanie innych sygnałów audio niż komunikacja głosowa (np. muzyki),
  3. nadawanie na Kanale, na którym ktoś inny rozmawia,
  4. używanie jako swojego, w całości, lub w części, przydzielonego, lub przeznaczonego do przydzielenia dla kogoś innego, oficjalnego znaku wywoławczego,
 5. W sytuacjach nadzwyczajnych Użytkownik może zapewnić sobie pierwszeństwo nawiązania łączności podając hasło ,,RATUNEK" (MAYDAY). Hasło "RATUNEK" (MAYDAY) może być użyte jedynie w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.
 6. Każdy Użytkownik ma obowiązek zareagować na odebrane hasło ,,RATUNEK" (MAYDAY).
 7. Na hasło ,,PRZERWA" (BREAK) należy na chwilę zwolnić Kanał w celu umożliwienia nawiązania łączności i uzgodnienia przejścia na inny Kanał, lub przekazania krótkiej, ważnej i pilnej informacji.
 8. Pomiędzy nadawaniem, a odbiorem należy zachować krótki, około 1-sekundowy odstęp.
 9. Należy odpowiadać niezwłocznie na każde wywołanie. Jeżeli jest potrzebny czas na udzielenie odpowiedzi, powinno się poinformować o tym korespondenta.
 10. Podczas prowadzenia łączności w Sieci należy każdorazowo potwierdzić odebranie w całości nadawanej informacji.
 11. Należy dbać o to aby nadawane informacje były jednoznaczne i zwięzłe.
 12. O zakończeniu wymiany korespondencji należy poinformować w eterze.

Rozdział 5
Opłaty

§ 20.

 1. Za wydanie Pozwolenia Dostawca pobiera jednorazową opłatę rejestracyjną.
 2. Za korzystanie z Sieci do 31-01-2020r w przypadku Pozwolenia PR-1 oraz do 30 listopada 2025r. w przypadku Pozwolenia PR-2 Dostawca pobiera jednorazową opłatę abonamentową
 3. Wysokość opłaty rejestracyjnej i abonamentowej określa cennik Dostawcy dostępny na stronie www.navcomm.eu lub w siedzibie Dostawcy
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do zwolnienia Użytkownika bądź grupy Użytkowników w całości lub w części z opłat wymienionych w § 20 pkt. 1 i 2

Rozdział 6
Przetwarzanie danych osobowych

§ 21.

 1. Dane osobowe Użytkowników przekazane Dostawcy w trakcie rejestracji przetwarzane będą, zgodnie z art. 23, ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb obsługi procesu rejestracji, zarządzania Siecią, oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Dostawcy, tj. marketingu bezpośrednim produktów lub usług Dostawcy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Dostawca.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 22.

 1. Wszystkie sprawy, które nie zostały określone w treści niniejszego regulaminu rozstrzyga, zgodnie z § 3 regulaminu Dostawca.

§ 23.

 1. Bez uprzedniej zgody Dostawcy, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Sieci.

§ 24.

 1. Wszystkie dodatkowe ustalenia oraz przyjęte do stosowania w Sieci normy i zasady, o ile nie mają charakteru doraźnego, przedstawiane są w formie wytycznych Dostawcy.

§ 25.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016.

Załącznik 1

Wzór Pozwolenia upoważniającego do pracy w sieci radiowej NAVCOMM wersja PR-2

Strona 1

Wzór PR-2/1

Strona 2

Wzór PR-2/2

Załącznik 2

Rodzaje urządzeń radiowych których dotyczy Pozwolenie PR-2:

 1. Radiostacja przenośna NAVCOMM TK-890, moc 5W, zakres pracy: kanały 1, 2, 3 i 4
 2. Radiostacja przenośna NAVCOMM TK-750, moc 5W, zakres pracy: kanały 1 i 2
 3. Radiostacja przenośna NAVCOMM TK-750MKII, moc 5W, zakres pracy: kanały 1 i 2
 4. Radiostacja przenośna NAVCOMM TK-760, moc 5W, zakres pracy: kanały 3 i 4
 5. Radiostacja przenośna NAVCOMM NC-33M, moc 5W, zakres pracy: kanały 1 i 2
 6. Radiostacja przenośna NAVCOMM NC-900, moc 5W, zakres pracy: kanały 1, 2, 3 i 4

Załącznik 3

Wykorzystywane kanały częstotliwościowe PR-2:

 1. Współkorzystanie - tak, częstotliwość: 157,9625MHz, tryb pracy: Simplex, szerokość pasma: 12,5kHz, Tony CTCSS: 91,50, 97,40, 14,80
 2. Współkorzystanie - tak, częstotliwość: 162,7500MHz, tryb pracy: Simplex, szerokość pasma: 12,5kHz, Tony CTCSS: 91,50, 97,40, 14,80
 3. Współkorzystanie - nie, częstotliwość: 448,6375MHz, tryb pracy: Simplex, szerokość pasma: 12,5kHz
 4. Współkorzystanie - nie, częstotliwość: 448,6750MHz, tryb pracy: Simplex, szerokość pasma: 12,5kHz