Ochrona środowiska

Ubocznym skutkiem intensywnego rozwoju technologii sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest generowanie coraz większych ilości elektro odpadów. Pamiętajmy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to z jednej strony cenny materiał, z którego możemy odzyskać takie surowce jak m.in. miedź, cyna, żelazo, szkło, a nawet złoto i srebro, z drugiej - niebezpieczne dla ludzi i środowiska źródło substancji szkodliwych takich jak m.in. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć czy freon. Dlatego dla naszego własnego bezpieczeństwa, oszczędzając naturalne zasoby naszej Ziemi, postępujmy odpowiedzialnie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Household waste

Powyższy symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że produkt jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie, z przeznaczeniem jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów, w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Niniejsze urządzenie zostało wykonane z odpowiednich materiałów nadających się do ponownego wykorzystania. Przed złomowaniem zawsze należy doprowadzić urządzenie do stanu nieprzydatności, np. odcinając kabel elektryczny.

Recycling

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób nie zagrażający środowisku. Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.
Firma NAVCOMM jest podmiotem zarejestrowanym w BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) pod nr: 000017109