Warunki gwarancji

 1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na które wydana została Gwarancja.
 2. Okres Gwarancji wynosi 12 m-cy dla ogniw zasilających, oraz 36 m-cy dla pozostałego sprzętu licząc od daty jego sprzedaży.
 3. Gwarant zapewnia bezpłatne usuwanie wad uniemożliwiających eksploatację urządzenia lub wymianę niesprawnego elementu na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
 4. Po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz miejsca odbioru Gwarant zapewnia Reklamującemu bezpłatny transport dla reklamowanego sprzętu do i z serwisu.

  UWAGA!
  Przesyłki wysyłane za pobraniem, lub na koszt odbiorcy za pośrednictwem innej niż wskazana przez Gwaranta firmy kurierskiej nie będą odbierane.


 5. Jeśli reklamowany sprzęt jest sprawny lub zaistniałe uszkodzenia nie podlegają Gwarancji, Reklamujący zostanie obciążony kosztami związanymi ze sprawdzaniem, ew. czyszczeniem i konserwacją oraz transportem sprzętu.
 6. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
 7. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonania naprawy gwarancyjnej.
 8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia wynikających z:
  • mechanicznych uszkodzeń i wywołanych nimi wad,
  • dokonywanych we własnym zakresie napraw
  • przeróbek, wymiany lub zamiany elementów, podzespołów i oprogramowania
  • eksploatacji urządzenia w warunkach niezgodnych z instrukcją producenta i niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Gwarancja nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia.
 10. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile nie są one zgodne z podanymi przez producenta.
 11. Odmowa wykonania przez serwis naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji.
 12. Gwarancja będzie respektowana przez Gwaranta po przedstawieniu przez Reklamującego łącznie:
  • czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej,
  • ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą taką, jak w karcie gwarancyjnej.
  • reklamowanego sprzętu.